Projectmanagement activiteiten

1. Opstellen programma van eisen
Het programma van eisen bevat een omschrijving van de organisatie en de eisen van de opdrachtgever. Op deze manier kunnen ontwerpende partijen zich inleven in de ontwerp opdracht. Het programma van eisen is het toetsingskader voor het ontwerp. Het programma van eisen dient compleet en eenduidig te zijn, zodat interpretatieverschillen worden voorkomen. Het programma van eisen bevat de volgende onderwerpen:
- Ruimte behoefte
- Ruimtelijke relaties en gebouwlogistiek
- Stedenbouwkundige aspecten
- Afwerkingen en voorzieningen
- Technische eisen
- Wettelijke eisen
- Financiële randvoorwaarden

2. Haalbaarheidsonderzoek
Uit een haalbaarheidsonderzoek blijkt of het programma van eisen voor nieuwbouw en/of renovatie haalbaar is. De haalbaarheid zal blijken uit de gestelde wettelijke eisen, de functionele haalbaarheid en de uitkomsten van bijbehorende kostenindicaties. Tijdens de aanloopfase en de voorbereidingsfase wordt de voortgang van het traject bewaakt en gestuurd. De overeengekomen kwaliteit wordt getoetst aan het programma van eisen en bijgestuurd met corrigerende maatregelen in geval van afwijkingen.

3. (Technisch) ontwerp
Tijdens deze fase is het verstandig een begroting van de bouwkosten te laten maken, hieruit zal blijken of de gestelde kwaliteit ook binnen de budgettaire uitgangspunten gerealiseerd kan worden. Het voeren van overleg en het fungeren als aanspreekpunt voor de projectomgeving, de opdrachtgever, het projectteam, de gebruikers en overige belanghebbenden, behoren tot mijn taken. Gemaakte afspraken worden vastgelegd in periodieke voortgangsrapportages. Ook het vooroverleg met gemeenten betreffende de noodzakelijke vergunningsprocedures behoort tot de werkzaamheden, evenals het bewaken van het vergunningstraject. Geformuleerd moet worden welke werkzaamheden aanvullende expertise behoeven. Deze partijen worden in geschakeld en op basis van hun geaccordeerde offertes wordt opdracht verstrekt

4. Prijs- en contractvorming
De volgende werkzaamheden behoren tot de prijs- en contractvorming:
- Advisering bij onderhandse aanbestedingen.
- Beoordelen van de aanneemsom, begeleiding indien bezuinigingen noodzakelijk zijn, prijsonderhandelingen.
- Advisering bij de gunning en opdrachtverstrekking aan uitvoerende partijen namens de opdrachtgever.
- Machtigingsverzoek aan de opdrachtgever na aanbesteding.